Sơ đồ bộ máy tổ chức | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Sơ đồ bộ máy tổ chức

Sơ đồ bộ máy tổ chức